Actie Voorwaarden

Actievoorwaarden Goal41.nl

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: degene die een Account aanmaakt op de Website.
Account: het door de Gebruiker aangemaakte profiel (van Teambaas en/of Clubbaas) op de Website die toegang geeft tot (de besloten delen van) het Platform.
Dienst: de mogelijkheid die Samen Scoren B.V. via de Website/het Platform biedt om Acties aan te maken om een Sponsoropbrengst te verwerven voor het doel (‘Goal’) van hun keuze.
Website: de website www.goal41.nl die de landingspagina vormt voor de diensten van Samen Scoren B.V. en via welke pagina kan worden ingelogd op het Platform.
Het Platform: het door Samen Scoren B.V. geëxploiteerde online platform dat bestaat uit besloten en open delen, waar gebruikers Acties kunnen aanmaken om sponsorgelden te verwerven voor het doel (‘Goal’) van hun keuze.
Samen Scoren B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Samen Scoren B.V., statutair gevestigd te Oosterbeek, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80153070.
Teambaas: Gebruiker die een Account heeft bij de Teameditie of Clubeditie.
Clubbaas: Gebruiker die een Account heeft bij de Clubeditie.
Teameditie: de variant van Goal41 die bedoeld is voor een particuliere Gebruiker die eenmalige Acties wil aanmaken.
Clubeditie: de variant van Goal41 die bedoeld is voor de Gebruiker die namens een club of vereniging al dan niet herhaaldelijk meerdere Acties tegelijk wil (laten) aanmaken.
Actie: een Wedstrijd die wordt gedeeld met Sponsoren met als doel geld te genereren voor de Goal.
Wedstrijd: sportwedstrijd.
Goal: het doel waarvoor de Gebruiker geld wil genereren.
Sponsor: degene die, in het kader van de Actie, het verzoek krijgt en accepteert om betaling toe te zeggen, waarbij de omvang van de betaling afhankelijk is van de uitslag van de Wedstrijd.
Sponsorbedrag: het bedrag dat de Sponsor dient te betalen, waarbij de omvang afhankelijk is van de uitslag van de Wedstrijd.
Sponsoropbrengst: het geldbedrag dat daadwerkelijk door Sponsoren betaald is in het kader van een Actie.
Eindbetaling: het geldbedrag dat Samen Scoren B.V. uitkeert aan de begunstigde.
Begunstigde (in de Teameditie): de Gebruiker (Teambaas) die de betreffende Actie heeft aangemaakt.
Begunstigde (in de Clubeditie): de Club of Vereniging die door de Gebruiker/Clubbaas is aangewezen om de Eindbetaling(en) te ontvangen.
Gebruiksrecht: de mogelijkheid voor de Gebruiker om toegang te krijgen tot de afgeschermde delen van het Platform en om daar Acties aan te maken.
Gebruikersvoorwaarden: de voorwaarden die overeengekomen worden tussen de Gebruiker en Samen Scoren B.V. op het moment dat de Gebruiker een Account aanmaakt.
Actievoorwaarden Goal41: deze voorwaarden.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de gebruiker wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de gebruiker ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

Artikel 2 – Over Samen Scoren B.V.

De Website en het Platform worden aangeboden door Samen Scoren B.V. Deze vennootschap is gevestigd te Oosterbeek en is ingeschreven in het register van de kamer van Koophandel onder nummer 80153070 Samen Scoren B.V. is bereikbaar per e-mail op hallo@goal41.nl.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze Actievoorwaarden Goal41 zijn van toepassing op elk aanbod van Samen Scoren B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Samen Scoren B.V. en de Gebruiker.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de Gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van deze voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod en de overeenkomst

Als de Gebruiker een Actie heeft voorbereid, krijgt hij de mogelijk om die Actie aan te maken door te drukken op de knop ’Aanmaken’. Deze mogelijkheid moet beschouwd worden als het aanbod van Samen Scoren B.V. aan de Gebruiker om de dienst te verlenen. Als de gebruiker op de knop drukt, aanvaardt hij/zij het aanbod en komt de overeenkomst tot stand. De voorwaarden en inhoud van die overeenkomst zijn neergelegd in deze Actievoorwaarde Goal41.
Samen Scoren bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Samen Scoren is bevestigd, kan de gebruiker de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 – De Dienst

In de Teameditie bestaat de dienst die aangeboden wordt uit een eenmalige Actie. De Gebruiker voert, in zijn hoedanigheid van Teambaas, een specifieke Wedstrijd in en vult daarbij een Goal in. Vervolgens wordt hij/zij in de gelegenheid gesteld om (potentiele) Sponsoren (van zijn keuze) uit te nodigen om aan de Actie mee te doen. Daartoe ontvangt de Gebruiker een link die hij/zij kan doorsturen. De (potentiele) Sponsoren kunnen die link ook doorsturen zodat zij, op hun beurt, weer andere (potentiele) Sponsoren kunnen uitnodigen om aan de Actie mee te doen. Na afloop van de Wedstrijd voert de Gebruiker (Teambaas) de eindstand in. Samen Scoren B.V. faciliteert passende betalingsverzoeken aan de Sponsoren en incasseert de Sponsoropbrengst. De transactiekosten worden daarbij in meerdering gebracht op het Sponsorbedrag. Tot slot doet Samen Scoren B.V. de Eindbetaling aan de begunstigde, in dit geval de Teambaas.
In de Clubeditie bestaat de dienst die aangeboden wordt uit de mogelijkheid voor de Gebruiker (Clubbaas) om namens een sportclub of –vereniging al dan niet herhaaldelijk een veelheid van geselecteerde Teambazen tegelijkertijd in staat te stellen om Acties te realiseren. In de Clubeditie bepaalt de Clubbaas de Goal en is de club of vereniging de begunstigde.
Alle hierna beschreven rechten en plichten maken onderdeel uit van het aanbod en/of de dienst en/of de overeenkomst.

Artikel 6 – Duur en einde van de overeenkomst

Indien gebruik gemaakt wordt van de Teameditie vangt de overeenkomst tussen Samen Scoren B.V. en de Gebruiker (Teambaas) aan op het moment dat de Actie wordt aangemaakt. De overeenkomst eindigt als de Gebruiker de Eindbetaling ontvangen heeft.
Indien gebruik wordt gemaakt van de Clubeditie vangt de overeenkomst tussen Samen Scoren B.V. en de Gebruiker (Clubbaas) aan op het moment dat de Gebruiker voor het eerst een Actie of meerdere Acties aanmaakt. De overeenkomst eindigt als de Gebruiker het Account opheft of als Samen Scoren B.V. de overeenkomst beëindigt op een van de gronden genoemd in art. 7 van de Gebruikersvoorwaarden voorwaarden.

Artikel 7 – Rechten en plichten van Samen Scoren B.V.

De verplichtingen van Samen Scoren B.V. zijn steeds inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.
Samen Scoren B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving, ook ten aanzien van het elektronisch betalen.
Samen Scoren B.V. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij/zij gerechtigd gemotiveerd de aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 8 – Rechten en plichten van de Gebruiker

De Gebruiker is verplicht om, alvorens deze Actievoorwaarden te accepteren, zich goed op de hoogte te stellen van de inhoud ervan.
De Gebruiker is gehouden tot naleving van de voorwaarden voortvloeiend uit deze Actievoorwaarden, en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van Samen Scoren B.V. kan schaden.
Samen Scoren B.V. is gerechtigd om de Gebruiker geheel of gedeeltelijk toegang te ontzeggen tot het Platform indien er naar het oordeel van Samen Scoren B.V. sprake is van handelingen die in strijd zijn met deze Actievoorwaarden en/of met de Gebruikersvoorwaarden, dan wel schadelijk zijn voor Samen Scoren B.V.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Door het aanbod van Samen Scoren B.V. te aanvaarden, stemt de Gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de nakoming van de overeenkomst is begonnen. Tevens verklaart de Gebruiker daarmee dat hij/zij afstand doet van het herroepingsrecht, zodra de overeenkomst volledig is nagekomen. De consequentie daarvan is dat de Gebruiker, anders dan gebruikelijk bij dit soort overeenkomsten, niet gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst kan ontbinden.
De overeenkomst is ‘volledig nagekomen’ als Samen Scoren B.V., na incassering van de Sponsorgelden, de Eindbetaling voldaan heeft. In de Clubeditie geldt hetzelfde, met dien verstande dat het gaat om de Eindbetaling die hoort bij alle gelijktijdige Acties op één speeldag en/of in één weekeinde.
Als de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij/zij dit tijdig (derhalve voordat de overeenkomst volledig is nagekomen) door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Samen Scoren B.V.
Samen Scoren B.V. stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Artikel 10 – De Kosten

De kosten van de dienst en het platform is € 0,12 (inclusief 21% BTW) per betaalde euro exclusief de transactiekosten.
De transactiekosten worden in rekening gebracht bij de Sponsor en komen dus niet voor rekening van de Begunstigde.
Indien een Clubaccount wordt aangemaakt, is tevens een maandelijkse fee verschuldigd van € 34.95 (exclusief 21% BTW).
Samen Scoren B.V. is vrij om de prijs van de dienst aan te passen. Gebruikers worden daarover geïnformeerd. Gebruikers van de Clubeditie zijn vrij om de Account op te heffen indien zij de prijsverhoging niet willen accepteren.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Eindbetaling, specificatie en machtiging tot betaling aan Samen Scoren B.V.

De Sponsoropbrengst wordt voldaan aan Samen Scoren B.V. Binnen een periode van 5 (vijf) werkbare dagen na ontvangst van de wedstrijduitslag door de Gebruiker maakt Samen Scoren B.V. de Eindbetaling over aan de Begunstigde.
De door de Gebruiker verschuldigde prijs dient te worden voldaan nadat Samen Scoren B.V. de Sponsoropbrengst ontvangen heeft en voordat Samen Scoren B.V. het Eindbedrag voldoet aan de Begunstigde. Door het aanbod te aanvaarden, en onderhavige overeenkomst tot stand te brengen, machtigt de Gebruiker Samen Scoren B.V. om de verschuldigde prijs (zoals beschreven in artikel 10 van deze voorwaarden) in te houden op de Eindbetaling.
Bij de Eindbetaling verstrekt Samen Scoren B.V. een specificatie waaruit blijkt (i) hoeveel betalingen van Sponsoren ontvangen zijn bij de Actie, (ii) wat de totale Sponsoropbrengst was, (iii) wat de totale prijs voor de Dienst is en (iv) welk bedrag de Begunstigde ontvangt.
De transactiekosten worden doorbelast aan de Sponsor(en) en maken geen onderdeel uit van de eindafrekening. Betalingen worden uitsluitend gedaan op een geldige Nederlandse bankrekening.

Artikel 12 – De positie van de sponsor

De sponsor krijgt van de Gebruiker (of van een eerder benaderde, potentiele Sponsor) een vrijblijvende uitnodiging om mee te doen aan een Actie. Samen Scoren B.V. heeft op dat moment nog geen contact met Sponsoren en geeft hen geen advies. Samen Scoren B.V. garandeert op geen enkele wijze een opbrengst van de Actie. Als een Sponsor zich meldt bij Samen Scoren B.V. en toezegt te zullen sponsoren, beschouwt Samen Scoren B.V. dat als een natuurlijke verbintenis (jegens de Gebruiker). Dat betekent dat Samen Scoren B.V. zal afwachten of de Sponsor inderdaad een betaling verricht. Samen Scoren B.V. heeft geen plicht om de Sponsoren te bewegen tot nakoming van enige verplichting en zal dat ook niet doen. In de Eindbetaling zal ook niet gespecificeerd worden welke sponsoren betaald hebben.

Artikel 13 – Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

Samen Scoren B.V. en de Gebruiker zijn verplicht alle informatie omtrent Gebruikers en/of Wedstrijden en/of Sponsoren en/of de betrokken club/vereniging en/of anderszins die hun bekend wordt in het kader van de uitvoering van deze Actievoorwaarden en waarvan is aangegeven, of waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze als vertrouwelijk heeft te gelden, niet ten eigen bate aan te wenden en deze niet aan enige derde bekend te maken, dit laatste behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van deze Actievoorwaarden.
Samen Scoren B.V. zal de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten zoals besloten in deze Actievoorwaarden. De persoonsgegevens die Samen Scoren B.V. vraagt met het oog op de identificatie van de Gebruiker zullen door Samen Scoren B.V. uitsluitend worden gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de verstrekkende (rechts)persoon.
Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens en de (overige) gegevens die aan Samen Scoren B.V. worden verstrekt geeft de Gebruiker voorts zijn expliciete toestemming aan Samen Scoren B.V. om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het Platform gerelateerde berichten of om de Gebruiker te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten van Samen Scoren B.V. Voorts zal Samen Scoren B.V. de persoonsgegevens van de Gebruiker aan derden verstrekken indien en voor zover Samen Scoren B.V. hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 14 – Nakoming overeenkomst

Samen Scoren B.V. staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Samen Scoren B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen de verlening van beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het statutaire adres van Samen Scoren B.V.

Artikel 15 – Klachtenregeling

Samen Scoren B.V. beschikt over een klachtenregeling. Die is beschreven op www.goal41.nl/klachtenregeling. Alle klachten worden behandeld overeenkomstig deze regeling.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Als ‘bekwame tijd’ geldt in beginsel een termijn van twee maanden (na constatering). Een eventuele vordering op basis van een veronderstelde tekortkoming door Samen Scoren B.V. vervalt als die niet binnen zes maanden na het ontstaan ervan, gemeld is (zie art. 8.7 van de Gebruikersvoorwaarden).
Bij Samen Scoren B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De Gebruiker dient Samen Scoren B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 16 – Algemene bepalingen

Deze Actievoorwaarden vormen een geheel met de Gebruikersvoorwaarden die (ook) gelden tussen de Gebruiker en Samen Scoren B.V. Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen de Actievoorwaarden en de Gebruikersvoorwaarden kan de Gebruiker zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Het is Samen Scoren B.V. toegestaan om deze Actievoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Samen Scoren B.V. maakt in dat geval een nieuwe versie van deze voorwaarden beschikbaar op de Website.
Indien enige bepaling van deze Actievoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Actievoorwaarden volledig van kracht blijven.
Samen Scoren B.V. is gerechtigd haar rechtsverhouding tot de Gebruiker over te dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde.
Aan de inhoud van de Website wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar Samen Scoren B.V. kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de Website en/of de diensten en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.
Op de rechtsverhouding van de Gebruiker met Samen Scoren B.V. en op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Utrecht zal exclusief bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen in verband hiermee, tenzij op grond van dwingend recht (tevens) een andere rechter bevoegd is.
Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruikersvoorwaarden kunnen gericht worden aan: hallo@goal41.nl.