Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Goal41.nl

 

1 Definities en toepassing

1.1 In deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: degene die een Account aanmaakt op de Website.
Account: het door de Gebruiker aangemaakte profiel (van Teambaas en/of Clubbaas) op de Website die toegang geeft tot (de besloten delen van) het Platform.
Website: de website www.goal41.nl die de landingspage vormt voor de diensten van Samen Scoren B.V. en via welke pagina kan worden ingelogd op het Platform.
Het Platform: het door Samen Scoren B.V. geëxploiteerde online platform dat bestaat uit besloten en open delen, waar gebruikers Acties kunnen aanmaken om sponsorgelden te verwerven voor het doel (‘Goal’) van hun keuze.
Samen Scoren B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Samen Scoren B.V., statutair gevestigd te Oosterbeek, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80153070.
Teambaas: Gebruiker die een Account heeft bij de Teameditie of Clubeditie.
Clubbaas: Gebruiker die een Account heeft bij de Clubeditie.
Teameditie: de variant van Goal41 die bedoeld is voor een particuliere Gebruiker die eenmalige Acties wil aanmaken.
Clubeditie: de variant van Goal41 die bedoeld is voor de Gebruiker die namens een club of vereniging al dan niet herhaaldelijk meerdere Acties tegelijk wil (laten) aanmaken.
Actie: een Wedstrijd die wordt gedeeld met Sponsoren met als doel geld te genereren voor de Goal.
Wedstrijd: sportwedstrijd.
Goal: het doel waarvoor de Gebruiker geld wil genereren.
Sponsor: degene die, in het kader van de Actie, het verzoek krijgt om betaling toe te zeggen, waarbij de omvang van de betaling afhankelijk is van de uitslag van de Wedstrijd.
Gebruiksrecht: de mogelijkheid voor de Gebruiker om toegang te krijgen tot de afgeschermde delen van het Platform en om daar Acties aan te maken.
Gebruikersvoorwaarden: deze voorwaarden.
Actievoorwaarden Goal41: de voorwaarden die overeengekomen worden tussen de Gebruiker en Samen Scoren B.V. op het moment dat de Gebruiker een Actie aanmaakt.

1.2 Door een Account aan te maken, aanvaardt de Gebruiker expliciet deze Gebruikersvoorwaarden. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met alle voorwaarden in deze Gebruikersvoorwaarden, is het hem/haar niet toegestaan de Website en/of het Platform te bezoeken of te gebruiken.

1.3 Het is van belang dat de Gebruiker deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig doorneemt. Samen Scoren B.V. raadt de Gebruiker aan om ten behoeve van de eigen administratie deze Gebruikersvoorwaarden te printen of op andere wijze te bewaren.

2 Gebruiksrecht van het Platform

2.1 Nadat een Account is aangemaakt verleent Samen Scoren B.V. de Gebruiker toegang tot het Platform en is de Gebruiker gerechtigd om op het afgeschermde gedeelte van het van het Platform Acties aan te maken (het Gebruiksrecht).

2.2 Het Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Gebruikersvoorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend, waarmee tevens het beoogde doel en beoogde gebruik van het Platform is bepaald.

2.3 Samen Scoren B.V. is te allen tijde bevoegd de functionaliteit van het Platform te wijzigen.

2.4 Het is de Gebruiker behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke toestemming van Samen Scoren B.V. niet toegestaan om het Gebruiksrecht, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan, of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde of te integreren in een ander product.

2.5 Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden is het de Gebruiker slechts toegestaan zich toegang tot het Platform te verschaffen op de daartoe door Samen Scoren B.V. voorgeschreven wijze.

2.6 Het aanbrengen van een digitale verwijzing middels een hyperlink of anderszins naar de Website of het Platform is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Samen Scoren B.V.

2.7 De Gebruiker is er mee bekend dat toegang tot de Website en het Platform afhankelijk is van beschikbaarheid van een verbinding met het internet. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor (het in stand houden van) een dergelijke verbinding.

3 Account

3.1 Voor het raadplegen van het Platform, voor het gebruik maken van de diensten van Samen Scoren B.V. en voor verkrijging van het Gebruiksrecht, dient een Account bij Samen Scoren B.V. te worden aangemaakt.

3.2 Bij het aanmaken van een Account is de Gebruiker verplicht volledige en juiste gegevens in te vullen en geen misleidende informatie te verstrekken.

3.3 Een Account kan door iedereen worden aangemaakt die ouder is dan 18 jaar. Personen onder de 18 jaar kunnen slechts een Account aanmaken die geactiveerd wordt door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

3.4 Een Club-account wordt pas daadwerkelijk geactiveerd als wij contact gezocht hebben met de contactpersoon van de Club. Dan controleren we ook de gegevens bijvoorbeeld via de KVK, via de bond of via andere kanalen. Bij individuele teams en personen nemen we alleen Nederlandse bankrekeningen in behandeling en nemen we voor uitbetaling contact op over het daadwerkelijk betalen.

3.5 De Gebruiker zal het wachtwoord voor zijn/haar Account op een veilige plaats bewaren en geheimhouden, en zorgvuldig met zijn wachtwoord en overige accountgegevens omgaan. De Gebruiker zal maatregelen treffen om te voorkomen dat derden zonder uitdrukkelijke opdracht van de Gebruiker het Platform kunnen benaderen met gebruik van het Account van de Gebruiker. Als de Gebruiker erachter komt dat iemand anders gebruik maakt van zijn Account of dat de beveiliging is gekraakt, dient de Gebruiker Samen Scoren B.V. hiervan onverwijld op de hoogte te stellen per e-mail aan info@goal41.nl.

3.6 De Gebruiker is zelfverantwoordelijk (zowel tegenover Samen Scoren B.V. als tegenover anderen) voor alle activiteiten die worden verricht via zijn/haar Account.

3.7 De Gebruiker onderkent dat invoeren van het wachtwoord en overige benodigde accountgegevens gelijkgesteld dient te worden met het plaatsen van een elektronische handtekening, en dat berichten die worden verstuurd vanaf zijn/haar Account worden geacht door de Gebruiker te zijn ondertekend.

4 Algemene regels voor gebruik van de Website en het Platform

4.1 Het kopiëren, verspreiden, hergebruiken e.d. van (gedeelten van) de Website en/of het Platform in de breedste zin van het woord, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Samen Scoren B.V.

4.2 Het is niet toegestaan om met behulp van andere technieken en/of middelen dan de algemeen verkrijgbare webbrowsers (en/of de eventuele andere middelen die Samen Scoren B.V. uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen) het Platform te benaderen.

4.3 Het is niet toegestaan om technische beveiligingsmaatregelen van of op de Website en/of het Platform (trachten) te omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen. Technische beveiligingsmaatregelen kunnen onder andere het gebruik of het kopiëren van elementen op de Website en/of het Platform belemmeren of beperken. Ook het ongeautoriseerd gebruik van accountgegevens en wachtwoorden is een vorm van (verboden) omzeiling.

4.4 Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Samen Scoren B.V. ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Website en/of het Platform of van enigerlei dienst van Samen Scoren B.V.

4.5 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van maar niet beperkt tot een robot, spider of offline reader, waarmee via de Website en/of het Platform over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van Samen Scoren B.V. worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.

4.6 Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van andere gebruikers van het Platform of de Website (zoals bijvoorbeeld Gebruikers en/of Sponsoren) te verzamelen of anderszins te verwerken, tenzij dit in het kader van rechtstreeks contact dan wel anderszins met toestemming van de betrokkene(n) geschiedt.

4.7 Samen Scoren B.V. verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders, crawlers, bots en andere geautomatiseerde zoekoptimalisatieprocessen, voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website en het Platform, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal. Samen Scoren B.V. behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

5 Verplichtingen de Gebruiker

5.1 De Gebruiker is verplicht om, alvorens een Account aan te maken, zich goed op de hoogte te stellen van de Gebruiksvoorwaarden.

5.2. De Gebruiker is gehouden tot naleving van de voorwaarden voortvloeiend uit deze Gebruikersvoorwaarden, en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van Samen Scoren B.V. kan schaden.

5.3 Samen Scoren B.V. is gerechtigd om de Gebruiker geheel of gedeeltelijk toegang te ontzeggen tot het Platform indien er naar het oordeel van Samen Scoren B.V. sprake is van handelingen die in strijd zijn met deze Gebruikersvoorwaarden en/of de Actievoorwaarden Goal41, dan wel schadelijk zijn voor Samen Scoren B.V.

6 Verplichtingen Samen Scoren B.V.

6.1 De verplichtingen van Samen Scoren B.V. zijn steeds inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.

6.2 Samen Scoren B.V. houdt het Platform en de Website zoveel mogelijk in stand en beschikbaar. Samen Scoren B.V. heeft het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de Website, het Platform of enig deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming.

7 Duur en beëindiging, gevolgen beëindiging, Account van de Gebruiker

7.1 Na acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden wordt het Account van de Gebruiker aangemaakt. Het gebruik van de Account eindigt als de Gebruiker het account opheft.

7.2 Het gebruik van het Account kan door Samen Scoren B.V. met onmiddellijke ingang worden beëindigd:
a. indien de Gebruiker toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen ingevolge deze Gebruikersvoorwaarden of in de nakoming van de Actievoorwaarden Goal41, en deze tekortkoming na schriftelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de bij die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn niet is opgeheven.
b. in geval van een grove schending door de Gebruiker van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden die de onmiddellijke beëindiging van het gebruik rechtvaardigt. E.e.a. ter beoordeling van Samen Scoren B.V.

7.3 Beëindiging op grond van dit artikel laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

7.4 Ingeval van beëindiging zal Samen Scoren B.V. dan lopende Acties afronden, inclusief (eventuele) betalingen die daaruit voortvloeien. Nieuwe Acties kunnen in geval van beëindiging niet meer gestart worden.

7.5 Samen Scoren B.V. is wegens beëindiging van het Gebruiksrecht nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden.

8 Vrijwaring en aansprakelijkheid

8.1 De Gebruiker vrijwaart Samen Scoren B.V. in alle gevallen voor aanspraken van Sponsoren en/of derden die het gevolg zijn van het gebruik van het Platform en/of het gevolg zijn van door de Gebruiker (via het Platform) met Sponsoren en/of derden uitgewisselde berichten.

8.2 Hoewel door Samen Scoren B.V. de uiterste zorg is nagestreefd met betrekking tot de werking van het Platform en de daaraan gerelateerde diensten, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden niet worden ingestaan. Samen Scoren B.V. zal voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door de Gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

8.3 Samen Scoren B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van (i) het Platform of enig onderdeel daarvan, (ii) de Website of enig onderdeel daarvan of (iii) gebreken in de communicatie daarmee.

8.4 Samen Scoren B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere informatiebronnen waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de Website of het Platform.

8.5 De totale aansprakelijkheid van Samen Scoren B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Gebruikersvoorwaarden, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Samen Scoren B.V. voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in voorgaande leden van dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

8.6 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Samen Scoren B.V. of diens leidinggevenden.

8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Samen Scoren B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Samen Scoren B.V. vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle gevallen geen recht op schadevergoeding indien de oorzaak van de schade:
a. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens Samen Scoren B.V. aan de Gebruiker verstrekte voorschriften;
b. bestaat uit verminking of het verloren gaan van gegevens;
c. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of
d. anderszins veroorzaakt is door niet aan Samen Scoren B.V. toe te rekenen oorzaken.

9 Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

9.1 Samen Scoren B.V. en de Gebruiker zijn verplicht alle informatie omtrent Gebruikers en/of Wedstrijden en/of Sponsoren en/of anderszins die hun bekend wordt in het kader van de uitvoering van deze Gebruikersvoorwaarden en waarvan is aangegeven, of waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze als vertrouwelijk heeft te gelden, niet ten eigen bate aan te wenden en deze niet aan enige derde bekend te maken, dit laatste behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van deze Gebruikersvoorwaarden.

9.2 Samen Scoren B.V. zal de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten zoals besloten in deze Gebruikersvoorwaarden. De persoonsgegevens die Samen Scoren B.V. vraagt met het oog op de identificatie van de Gebruiker en/of zijn vertegenwoordigers zullen door Samen Scoren B.V. uitsluitend worden gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de verstrekkende (rechts)persoon.

9.3 Samen Scoren B.V. zorgt voor passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens, met dien verstande dat er met betrekking tot de inschrijf-, account- en transactiegegevens maatregelen zijn, gericht op het uitsluitend toegankelijk maken van die gegevens in gevallen waar daartoe krachtens wet of voortvloeiend uit deze Gebruikersvoorwaarden een noodzaak voor bestaat.

9.4 Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens en de (overige) gegevens die aan Samen Scoren B.V. worden verstrekt geeft de Gebruiker voorts zijn expliciete toestemming aan Samen Scoren B.V. om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het Platform gerelateerde berichten of om de Gebruiker te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten van Samen Scoren B.V. Voorts zal Samen Scoren B.V. de persoonsgegevens van de Gebruiker aan derden verstrekken indien en voor zover Samen Scoren B.V. hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

10 Intellectuele eigendomsrechten, verbod op namaak

10.1 Het is de Gebruiker verboden om een eigen website, platform of andersoortige dienst aan te bieden die (op essentiële onderdelen) gelijk(soortig) is aan de Website en/of het Platform.

11 Cookies

11.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geplaatst op de computer, tablet of mobiele telefoon (en andere apparaten die toegang tot het internet verschaffen) van de Gebruiker wanneer de Gebruiker de Website en/of het Platform bezoekt. Dit is om de Gebruiker te voorzien in de best mogelijke gebruikservaring van de Website en/of het Platform. De cookies op de Website en/of het Platform:
a. zorgen ervoor dat de Website en/of het Platform functioneert,
b. zorgen ervoor dat de Gebruiker niet bij ieder bezoek opnieuw dient in te loggen,
c. onthoudt de eigen instellingen van de Gebruiker tijdens en tussen de bezoeken,
d. verbetert de snelheid en veiligheid van de Website en/of het Platform,
e. zorgt ervoor dat de Gebruiker pagina’s kan delen met sociale netwerken zoals Facebook.

11.2 Samen Scoren B.V. gebruikt geen cookies om:
a. gevoelige informatie te vergaren van de Gebruiker, en
b. informatie van de Gebruiker door te geven aan reclamenetwerken.

11.3 Samen Scoren B.V. gebruikt Google Analytics en andere om bezoekersstatistieken in kaart te brengen. Hiertoe worden cookies op het betreffende apparaat geplaatst waarmee de Gebruiker de Website en/of het Platform bezoekt. Door het van toepassing worden (en het accepteren door de Gebruiker) van deze Gebruikersvoorwaarden geeft de Gebruiker onherroepelijk toestemming aan Samen Scoren B.V. voor het gebruik en plaatsen van cookies.

12 Algemene bepalingen

12.1 Het is Samen Scoren B.V. toegestaan om deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Samen Scoren B.V. maakt in dat geval een nieuwe versie van deze Gebruikersvoorwaarden beschikbaar op de Website.

12.2 Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden volledig van kracht blijven.

12.3 Samen Scoren B.V. is gerechtigd haar rechtsverhouding tot de Gebruiker over te dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde.

12.4 Aan de inhoud van de Website wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar Samen Scoren B.V. kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de Website en/of de diensten en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.

12.5 Op de rechtsverhouding van de Gebruiker met Samen Scoren B.V. en op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Utrecht zal exclusief bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen in verband hiermee, tenzij op grond van dwingend recht (tevens) een andere rechter bevoegd is.

12.6 Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruikersvoorwaarden kunnen gericht worden aan: info@goal41.nl.